Usługi w Twojej okolicy

banner_empiris.jpg
dorabianie_kluczy_baner.jpg

Regulamin

„www.ask4me.pl”

Regulamin

 

§ 1 Zakres Regulaminu

1. Regulamin portalu internetowego „ask4me” określa, w szczególności  zasady korzystania z serwisu oraz rejestracji nowego klienta oraz firmę.

 

§ 2 Indeks pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Administratorze – rozumie się przez to podmiot zarządzający i prowadzący portal, którym jest grupa ask4me.

2. Portal www.ask4me.pl - rozumie się przez to serwis internetowy prowadzony przez grupa ask4me.pl dostępny w domenie www.ask4me.pl, w ramach którego prezentowane są wizytówki Usługodawców

3. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną  lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z portalu www.ask4me.pl;

4. Przedsiębiorcy - rozumie się przez to osobę prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu www.ask4me.pl;

5. haśle – rozumie się przez to ciąg znanych wyłącznie użytkownikowi znaków, służący do jego autoryzacji w systemie;

6. loginie – rozumie się przez to unikalny ciąg znaków jednoznacznie identyfikujących użytkownika w systemie;

7. profilu firmy – rozumie się przez to część konta Firma udostępnianą jednemu użytkownikowi, będącą zbiorem praw i ustawień jemu przydzielonych;

8. Newsletterze – rozumie się przez to wiadomość tekstowa, dźwiękową lub graficzną zawierającą informację o aktualnościach lub materiałach promocyjnych przesyłana na adres e-mail Użytkownika będący częścią Profilu

 

§3  Zasady współpracy

1. Każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych jak i osoby prawne oraz należycie umocowani do tego jej przedstawiciele, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, mogą korzystać z serwisu www.ask4me.pl oraz dokonać rejestracji na warunkach określonych w Regulaminie.

2. W celu dokonania rejestracji Klient musi podać, następujące dane: login, hasło oraz e-mail. W przypadku, jeśli wybrany przez Klienta login lub e-mail nie są dostępne lub są używane przez innego Klienta, Klient musi wybrać inny login lub e-mail w celu dokonania rejestracji. Przedsiębiorca zobowiązany jest podać ponadto Imię i nazwisko osoby reprezentującej przedsiębiorcę, nazwę firmy, NIP , pełny adres siedziby, kraj, województwo(region), kod pocztowy.

3. Użytkownik zobowiązany jest do podawania poprawnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji, zakazane jest używanie wulgaryzmów.

4. Wszelkie dane Użytkownika wprowadzone do portalu www.ask4me.pl stanowią integralną część bazy danych oraz pozostają do wyłącznej dyspozycji administratora portalu.

5. Z chwilą wprowadzenia do Portalu danych opisanych w §3  ust 2. dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Administratorem, który po dokonaniu rejestracji wysyła na adres e-mail Klienta informację potwierdzającą dokonanie rejestracji. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia dokonania rejestracji w terminie do 24h.  otrzymania na adres e-mail informacji potwierdzającej dokonanie rejestracji.

6. W terminie 14 (czternasto) dni od dnia zawarcia umowy Przedsiębiorca/Klient może od niej odstąpić, bez konieczności podawania przyczyn odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Przedsiębiorca/Klien w postaci pisemnej bądź elektronicznej. W celu zachowania 14 (czternasto) dniowego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem tego terminu.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

8. Użytkownik umieszczając wszelkie treści na portalu zobowiązany formułować je w sposób opisany w § 3 ust 2 regulaminu, w szczególności nie zamieszczając treści mogących narazić administratora na szkodę.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej reklamy na serwisie www.ask4me.pl.

11. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.

12. Dodanie wpisu do portalu www.ask4me.pl przez klienta/przedsiębiorcę jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych do celów marketingowych przez administratora portalu.

13. Klient oświadcza, że posiada niezbędne prawa autorskie lub pokrewne do zamieszczonego na portalu dzieła, w szczególności grafiki, utworu, filmu, zdjęcia, logo, a ich zamieszczenie nie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bądź dobrymi obyczajami oraz Regulaminem portalu. Poprzez zamieszczenie dzieła Użytkownicy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w ramach portalu. Użytkownicy w razie zamieszczenia przez siebie dzieła udzielają Administratorowi licencji niewyłącznej na publiczne uwidocznienie dzieła w ramach portalu. Administrator w razie uzasadnionej obawy, iż zamieszczone przez Użytkownika materiały naruszają postanowienia prawa autorskie lub pokrewne może usunąć z portalu zamieszczone przez Użytkownika materiały i treści bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

14. Newsletter

a) Klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie Newslettera.

b) Użytkownicy mogą także otrzymywać Newslettera na ich wyraźne żądanie.

c) Newsletter zawiera informacje handlowe, reklamowe i promocyjne dotyczące działania Portalu.

d) Przedsiębiorcy otrzymują także dodatkowe informacje w ramach Newslettera.

 

§4 Rejestracja firmy

1. Dodanie firmy do bazy portalu www.ask4me.pl następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie.

2. Administrator oferuje wpis w wersjach bezpłatnej lub płatnej.  W przypadku wyboru wersji płatnej wymagane jest zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Firmą.

3. Administrator oferuje testowanie wpisu w wersji płatnej bez żadnych zobowiązań finansowych na “okres próbny” – 90 dniowy kalendarzowych liczony od dnia następnego po dniu dokonania rejestracji lub wyboru wersji płatnej.

4. Testowanie wpisu w wersji bezpłatnej może się odbywać tylko jeden raz dla każdego użytkownika. W przypadku próby testowania przez Firmę wpisu rozszerzonego na kolejny “okres próbny”, wizytówki będą usuwane.

5. Darmowa promocja może zostać przedłużona przez portal ask4me.pl na kolejny okres 90 dni maksymalnie do końca roku 2014.

6. Zawarcie umowy o zamieszczenie reklamy na portalu www.ask4me.pl wymaga potwierdzenia ze strony klienta.

7. Sposoby potwierdzenia zawarcia umowy, to:

a) wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca dane do publikacji oraz dane do faktury VAT z formularza zamówienia,

b) przesłanie formularza zamówienia wraz z podpisem lub pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Firmy.

8. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez „ask4me”  jego danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych oraz wpisu do portalu, w tym celu umożliwienia wystawienia faktury VAT.

9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej na adres email podany w Profilu. Klient otrzyma fakturę VAT drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail w ciągu 24 godzin, bądź fakturę można pobrać modułu płatności po zalogowaniu się do profilu firmy.

10. Umowa zostaje zawarta na okres 1, 3, 6, 12 miesięcy lub 24 miesiące. Po upływie terminu  na jaki umowa została zawarta umowa zostaje automatycznie zakończona. Portal ask4me.pl automatycznie wyśle uprzednio informację iż dany abonament wygaśnie w ciągu 14 dni.

 

§5 Funkcjonowanie profilu

1. Profil Użytkownika  zostaje stworzony automatycznie po rejestracji Użytkownika w Portalu oraz potwierdzeniu rejestracji.
2. Zarejestrowany użytkownik (Klient) uzyskuje dostęp do swojego Profilu przez podanie unikalnego loginu oraz hasła.
3. Klienci mają możliwość wykupienia opcji Premium zwiększającej funkcjonalność Profilu.
4. Jedynie Klienci serwisu otrzymują pełen dostęp do danych wyszukanych firm.  
5. Administrator może zawiesić bądź usunąć Profil Użytkownika w każdym czasie w razie uzasadnionej obawy, iż narusza Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź dobre obyczaje.

 

§6 Dane osobowe

1. Grupa ask4me jest administratorem zamieszczonych w serwisie danych osobowych.

2. ask4me dołoży wszelkich starań, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych Użytkowników.

3. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkowników jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach portalu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych portalu” oraz “Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych z portalu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych portalu.

5. W kwestii administrowania i ochrony zamieszczonych  serwisie danych osobowych stosuje się szczegółowe uregulowania ustaw: z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.) oraz z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002r., Nr 144, Poz. 1204 z późn. zm.).

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Klientom przysługuje uprawnienie do zgłoszenie reklamacji co do usług świadczonych przez „ak4me” w ramach działania Portalu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za realizację usług przez poszczególnych Usługodawców – klientów portalu.

2. Reklamację można zgłosić za pośrednictwem e-mail na adres: kontakt@ask4me.pl

3. Reklamację należy zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od chwili, w której Użytkownik powziął informację o zdarzeniu, które jego zdaniem narusza jego prawa.

4. Jeżeli reklamacja dotyczy działania Administratora, zostaje ona (w ramach możliwości) rozpatrzona przez inną osobę niż Administrator, którego działania podlegają reklamacji.

5. W reklamacji Użytkownik powinien opisać zwięźle sprawę, ewentualnie podać numer referencyjny reklamowanej usługi, sposób kontaktu ze zgłaszającym reklamację. Usługodawca zobowiązany jest współpracować z Administratorem w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii spornych.

6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia.

7. Jeśli na podstawie przesłanej informacji Administrator nie jest w stanie rozpoznać reklamacji, wezwie Użytkownika do uzupełnienia informacji o reklamacji. Termin 14 (czternasto) dniowy liczony jest wtedy od chwili uzupełnienia przez Użytkownika niezbędnych danych.

8. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym wnikającym z regulaminu Administrator w formie telefonicznej lub mailowej informuje Użytkownika o przewidywanym terminie rozpoznania reklamacji oraz o powodach opóźnienia.

§8 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych Użytkowników bez uprzedniego informowania.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Użytkownika.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Użytkowników, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających portal www.ask4me.pl.

4. Administrator ma prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników – aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych portalu www.ask4me.pl.

5. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK